Obchodní podmínky

PRODÁVAJÍCÍ:  Mgr. Jan Rajčok, Příchovice 326, 334 01 Přeštice

                         IČO: 01134809      DIČ: CZ7912112450                                          

 

1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. a)      Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou (kupujícím) prostřednictvím internetového obchodu FascinujícíPaulownia.cz,
  a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.
 2. b)      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího,
  je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. c)     Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. d)      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. e)      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva
  a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2) UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. a)      Veškerá nabídka zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. b)      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží (zejména rostlinách), a to včetně jeho popisu (specifikace) a uvedení cen jednotlivého zboží.  Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. c)      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží (cena za dopravu
  a dobírku).
 4. d)      Při objednání zboží zvolí kupující konkrétní zboží, které chce objednat.
 5. e)      Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem
  na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“, čímž kupující mj. vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. Odeslání objednávky je podmíněno souhlasem kupujícího s těmito obchodními podmínkami. Údaje uvedené
  v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty (e-mail) kupujícího uvedenou v objednávce.
 6. f)      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně,
  e-mailem či telefonicky).
 7. g)      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 8. h)      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady
  na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3) CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. a)      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy hradí kupující v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce nebo předem a to buď převodem nebo on-line platbou kartou.
 2. b)     Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s  dodáním zboží
  ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. c)    Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.
 4. d)    Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Fotografie na e-shopu jsou ilustrační.

4) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. a)      Do 14 dnů má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
 2. b)      Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni,
  kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží nebo, v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem  je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba
  (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží.
 3. c)      Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo  e-mailem).
 4. d)      Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 5. e)      Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím).
 6. f)      Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží.
 7. g)      Kupující zašle zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zpět nebo jej předá prodávajícímu na adrese provozovny zahradnictví v Příchovicích. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 3 dnů.
 8. h)      V případě odstoupení nese přímé náklady spojené s vrácením zboží kupující.
 9. i)      Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé
  na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení přijatého peněžitého plnění
 10. j)  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
 11. k)  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6) PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. a)      Před odesláním je zboží (rostliny) kontrolováno zahradníky prodávajícího. Veškeré sazenice jsou baleny s velkou pečlivostí. Zásilka živých rostlin je kupujícímu zaslána nejrychlejším možným způsobem. Tak kupujícímu rostliny dojdou co nejčerstvější. Kupující bere na vědomí, že ihned po obdržení zásilky by měly být rostliny vyjmuty z balíku a ošetřeny v souladu s pokyny uvedenými v návodu na pěstování, který je vždy uveden na webovém rozhraní obchodu.
 2. b)      Kupující bere na vědomí, že dopravou mohou být rostliny pomačkány. Zejména pak v olistěném stavu během vegetace. Sazenice nelze posuzovat podle momentálního vzhledu. Rostliny se v průběhu roku vyvíjí a nelze očekávat, že 12 měsíců v roce budeme dodávat svěže zelené sazenice, jako vypadají v květnu po vyrašení nových listů. Jsou období (zejména konec léta a podzim, kdy již může začínat žloutnutí a opad listů. Část roku mohou být rostliny holé
  a bez listového pokryvu. Některé trvalky zatahují a může tedy přijít „prázdný“ květináč. V zemině jsou ale kořeny,
  ze kterých ve správnou dobu rostlina vyraší.
 3. c)      Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2161 až 2174 a § 2099 až 2117 občanského zákoníku.
 4. d)      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu,
  že v době, kdy kupující zboží převzal:

–    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,

–   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

–   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

–   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. e)      Jestliže dojde při přepravě zboží k poškození balíku nebo obsahu zásilky, nebo zásilka není kompletní, případně dojde-li k dodání jiného než objednaného zboží, nebo i přes řádnou péči kupujícího dojde k jiným pochybením,
  pak může kupující uplatnit práva z uvedených vad.
 2. f)      Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží.
  To neplatí:

–    u sazenic, kde záruční doba dle par. 21 zákona 219/2003 Sb. (zákon o oběhu osiva a sadby) na sazenice jednoletých druhů, s výjimkou sazenic zeleniny, je 1 rok. U víceletých druhů končí záruční doba 1 rok po dosažení vývojového stupně potřebného k určení pravosti odrůdy. U sazenic zeleniny a květin je záruční doba 3 týdny. Záruka se vztahuje na pravost odrůdy, kvalitu, kvantitu a vitalitu zboží. Záruka se neposkytuje na ujmutí, protože po odeslání již nemá prodávající na sazenice žádný vliv,

–   vyplývá-li to z povahy zboží, tj. zejména u kratší životnosti rostlin (například u jednoletých rostlin nebo u letniček), kterou nelze považovat za vadu a nelze ji jako takovou reklamovat.

 1. g)      Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má i právo
  od smlouvy odstoupit.
 2. h)  Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Právo na přiměřenou slevu má kupující i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by kupujícímu zjednání nápravy působilo značné obtíže.
 3. i)  Vadu je kupující povinen oznámit prodávajícímu (reklamovat) bez zbytečného odkladu, jakmile vadu zjistí,
  a to 
  písemně na adrese provozovny  prodávajícího nebo v elektronické podobě e-mailem na e-mailovou adresu prodávajícího. Stejným způsobem kupující uplatňuje shora popsaná práva z vadného plnění.
 4. j)  Případné prodlení s reklamací při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem k odmítnutí reklamace.
 5. k)  V oznámení vady uvede kupující své jméno, příjmení, úplnou adresu jeho bydliště, případně telefonní číslo a dobu, kdy je kupující k zastižení. U reklamovaného zboží kupující uvede objednávkové číslo, název, cenu zboží a důvod reklamace (popis vady, jak se projevuje apod.). Při reklamaci, z níž není zřejmý důvod reklamace, nebo není uveden druh a množství zboží, není možné reklamaci vyřídit.
 6. l)  Doklad o dodávce zboží si kupující uschová v zájmu urychlení vyřízení případné reklamace. Z důvodů posouzení oprávněnosti reklamace může prodávající požadovat vrácení reklamovaného zboží nazpět. Prodávající z technických důvodů nepřijímá reklamované zboží zaslané na dobírku.
 7. m)  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil, např. nesprávnou péčí, anebo při poškození zboží způsobeném mrazem apod.
 8. n)  Požadavek na vrácení peněz v případě odstoupení kupujícího od smlouvy z důvodu vadného plnění prodávající vyřídí pouze proti vrácení zboží. Pro vrácení platby, kterou prodávající od kupujícího obdržel, v případě odstoupení kupujícího od smlouvy z důvodu vadného plnění, musí kupující vrátit zboží na shora uvedenou adresu provozovny prodávajícího, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak

7) DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. a)      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. b)      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. c)      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 8) ŘEŠENÍ SPORU

Spotřebitel má právo podle Zákona právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Alternativní řešení sporu je rovněž možné zahájit prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. Vzájemné spory mezi kupujícím a prodávajícím řeší okresní soudy.

 

9) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. a)      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. b)      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty (e-mail) a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. c)      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Kupující dále souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací
  a obchodních sdělení; kupující je kdykoliv oprávněn svůj souhlas s tímto zpracováním osobních údajů odvolat,
  vyjádřit nesouhlas s jejich zpracováním ke shora uvedeným účelům.
 4. d)      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. e)      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 6. f)      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10) ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. a)      Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího
  na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. a) Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 2. b)  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 3. c)  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.1.2023